GoGhana biedt arrangementen voor vrijwilligers en stagiairs in Ghana en doet dit specifiek bij de projecten van de Live Now Foundation. De praktijk van het ontwikkelingswerk waarvoor GoGhana staat, alsmede de inzet van vrijwilligers en stagiairs, moet duurzaam zijn en dat moet voor de werkomgeving van Live Now Foundation, de gemeenschap van Tinkong, herkenbaar zijn.Aanbevolen oranje

GoGhana / Live Now Foundation is een trots lid van Vereniging Volunteer Correct (VVC). De kwaliteitsrichtlijnen voor eerlijk, duurzaam en verantwoord internationaal vrijwilligerswerk, zoals VVC deze heeft opgesteld, worden door ons onderschreven.

Wat houdt de term duurzaamheid precies in?

Duurzaamheid is belangrijk. Maar wat betekent het nu eigenlijk?

De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”
Kortom, duurzaamheid kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.

Duurzaamheid vertaald naar de missie van GoGhana:

Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het vermogen van de mensen in Tinkong om vanuit eigen kracht een zelfstandig en volwaardig bestaan op te bouwen.

De praktijk: bewerkstellig dit door verbetering van het onderwijs en de gezondheidszorg.

Aan de hand van een aantal aspecten wordt de visie van GoGhana, gericht op hoe vrijwilligers en stagiairs hieraan een bijdrage kunnen leveren, concreter gemaakt. Klik hieronder op elk van deze zes aspecten voor meer informatie over de ziens- en werkwijze van GoGhana. 

 • Voorbereiding vrijwilligers en stagiairs

  Een uitgebreid pakket aan voorlichting (zowel materieel als persoonlijk) wordt ingezet om alle vrijwilligers en stagiairs optimaal voor te bereiden op hun komst naar en medewerking aan Live Now Foundation. Cultuurverschillen, armoedeproblematiek en verwachtingenmanagement maken hier onderdeel van uit. Ook relativering is belangrijk: GoGhana vertelt de a.s. vrijwilliger, dat hij ‘de wereld niet zal verbeteren’, informeert over gevaren en risico’s bij vrijwilligerswerk en doet haar best hem/haar een realistisch beeld mee te geven over doel en bedoeling van de a.s. inzet.
  GoGhana stelt het meedoen aan een voorbereidingstraining voorwaardelijk. Deze voorbereidingstraining betreft een geheel weekend (zaterdag en zondag, incl. overnachting en maaltijden). Zie hierover meer op de pagina's ‘Voorwaarden' en 'Kosten’. Live Now Kliniek
 • Verblijf in gastgezin of verblijfshuis

  Onderkend wordt, dat voor de ultieme beleving van Ghana als tijdelijke woonplaats, het voor vrijwilligers en stagiairs eigenlijk beter is om in een Ghanees gastgezin te wonen. Deze mogelijkheid wordt aangeboden en ook door GoGhana gestimuleerd. Daarnaast beschikt GoGhana over een eigen verblijfhuis. Vrijwilligers en stagiairs kunnen ook hier verblijven. Wat GoGhana stimuleert: combineer beide verblijfsituaties voor elke vrijwilliger: een periode in het verblijfhuis én een periode bij een gastgezin.
  GoGhana wil de echte Ghana-experience, die een verblijf in een gastgezin met zich mee brengt, stimuleren. Dames in het veld
 • Werk en vaardigheden overbrengen op de mensen in Ghana

  Het verblijf in Ghana betreft vooral: uitwisseling. Vrijwilligers en stagiairs zijn niet de primaire opleiders of experts, die hun vaardigheden overbrengen op de mensen in Ghana. Dit zou immers een onwenselijke afhankelijkheidsrelatie creëren. Het wezenlijke uitgangspunt van de inzet van de vrijwilliger/stagiair is: zijn eigen situatie en ambitie en zijn behoefte om te leren en te delen. Van elkaar, voor elkaar. Voorafgaande aan de reis worden de beoogde doelstellingen en producten (of leerresultaten) van de aanstaande bijdrage van de vrijwilliger/stagiair beschreven, opdat ze ook aan het einde van de werkperiode kunnen worden geëvalueerd.
  GoGhana richt zich in haar arrangementen op wederzijds leren en delen, wederzijds respect en samenwerking. Misschien dat cognitief de nadruk op het kennisoverdracht richting de Ghanese ontvanger ligt, op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en groei ligt de winst van het leren vaak veel meer bij de vrijwilliger/stagiair uit Nederland.Tinkong - vergadering bij de chief
 • Begeleiding vrijwilligers

  De lokale coördinator (of eventueel het staflid ter plekke verantwoordelijk voor de vrijwilligersbegeleiding) bespreekt periodiek de voortgang (zowel op het terrein van de werkzaamheden als met betrekking tot het tijdelijke wonen in Tinkong) met alle vrijwilligers/stagiairs. Het gaat hierbij zowel om het werk als om alle sociale aspecten bij zijn/haar verblijf in Ghana (de context).
  GoGhana besteedt veel aandacht aan de begeleiding van vrijwilligers. Live Now terrein
 • Kosten Goghana expliciet en transparant

  In de kostenverantwoording is GoGhana expliciet en transparant. Het oogmerk van de projectinvesteringen is tweeledig: Een klemtoon op operationele kostendekking. Initiële (opbouw)investeringen worden niet (alle) in het terugverdienscenario operationeel gemaakt, doch het bedrijfsmodel van de verschillende projecten van GoGhana is altijd: ze moeten uiteindelijk kostenneutraal operationeel zijn en de inzet van vrijwilligers/stagiairs krijgt ook bínnen deze setting gestalte. Alle vrijwilligers/stagiairs kunnen zelf zien, waar hun kosten in zijn gaan zitten. Daarnaast vraagt GoGhana van elke vrijwilliger een vast bedrag per periode al bijdrage aan de projectontwikkeling van GoGhana in Tinkong. GoGhana verantwoordt de besteding van deze projectbijdrage in haar jaarlijkse verslaglegging.
  GoGhana baseert haar organisatiegrondslag op de beginselen van ‘sociaal ondernemen’. Betrokkenen die hun inzet leveren, zowel in en vanuit Ghana als Nederland, ontvangen vergoedingen voor hun arbeid. Deze zijn transparant en verantwoordbaar. Lees meer over de kosten op de aparte pagina hierover. Wachtkamer Live Now Kliniek
 • Evaluatie van je verblijf in Tinkong

  Aan het einde van je verblijf in Ghana wordt met alle vrijwilligers/stagiairs een eindgesprek gehouden door de lokale coördinator. Tevens worden alle vrijwilligers/stagiairs in Nederland door de coördinator uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst. Het oogmerk van deze inzet op evaluatie is: zorgen dat de organisatie leert van de ervaringen van vrijwilligers/stagiairs en op grond hiervan haar eigen praktijk aanpast/verbetert en zichzelf ervan verzekert, dat hun inzet een bijdrage oplevert en geen schade aanricht. Bijdragen van eerdere vrijwilligers/stagiairs dienen de komende vrijwilligers/stagiairs ten voordeel door ervaringen te delen via verhalen/weblogs etc. liefst online.
  Goghana staat borg voor evaluatie van de werkpraktijk en -ervaringen van de vrijwilligers/stagiairs aan het einde van en na de werkperiode. GoGhana wil voldoende zelf leren van de ervaringen van de contributanten en mogelijk zinvolle reflecties bieden op de ervaringen richting de vrijwilligers. Ghanees dorpje